+01 532 485 283

sale@orgifarm.com

Free shipping for all orders over $75.00

Language: Currency:

Zásady spracovania osobných údajov

Spoločnosť Mamachick s.r.o., IČO: 54636736, DIČ: 2121757022, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 161768/B (ďalej len Mamachick s.r.o.), prísne chráni všetky osobné údaje, s ktorými prichádza do styku a nakladá s nimi ako s prísne dôvernými informáciami. Mamachick s.r.o. tiež rešpektuje a chráni súkromie každého návštevníka webových stránok www.mamachick.sk.

Mamachick s.r.o., je v zmysle Obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie EU 2016/679) prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, t.j. zhromažďuje, uchováva, využíva či inak spracuváva Vaše osobné údaje.

Účely, pre ktoré sú Vaše osobné údaje spracovávané sú taxatívne vymenované nižšie v jednotlivých prípadoch poskytnutia osobných údajov.

1. Účely spracovania osobných údajov

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo účtu, popr. telefón bezpodmienečne potrebujeme k plneniu zmluvy (dodania tovaru).

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujeme, aby sme Vám vyhoveli v zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie informačných e-mailov

Vaše osobné údaje (e-mail, poprípade meno), na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných ponúk. Ak ste našim zákazníkom, konáme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú.

Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame Vám newslettery len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Spätný kontakt
Kontaktný formulár so žiadosťou o spätný kontakt, kvôli nadviazaniu obchodnej spolupráce alebo z iného dôvodu. Spracujeme nevyhnutné údaje, aby sme Vás mohli kontaktovať (oprávnený záujem Mamachick s.r.o.).

Fotografická dokumentácia, referencie

Len na základe Vášho súhlasu môžeme použiť Vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na svojich stránkach, a to do doby, než Váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

2. Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok www.mamachick.sk zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť lepšie služby.

Naše webové stránky www.mamachick.sk sa dajú prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbierať osobné údaje. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

3. Typy osobných údajov a účel ich využitia

Meno a priezvisko – poskytovanie služieb, plnenie zmluvy, vedenie účtovníctva, spätný kontakt, marketing – zasielanie informačných e-mailov.

E-mail – poskytovanie služieb, plnenie zmluvy, vedenie účtovníctva, spätný kontakt, marketing – zasielanie informačných e-mailov.

Telefónne číslo – poskytovanie služieb, plnenie zmluvy, vedenie účtovníctva, spätný kontakt, marketing – zasielanie informačných e-mailov.

Číslo účtu – poskytovanie služieb, plnenie zmluvy, vedenie účtovníctva.

IČO, DIČ – poskytovanie služieb, plnenie zmluvy, vedenie účtovníctva.

Cookies, IP adresy – online marketingové aktivity, internetová reklama, úprava webových stránok, komunikácia na sociálnych sieťach.

4. Newsletter

Ak udelíte Mamachick s.r.o. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania newslettru, je tento súhlas dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek písomne, alebo prostredníctvom odkazu v e-maily odvolať. Súhlas je poskytnutý do doby jeho odvolania a nemá žiadny vplyv na iné záväzky Mamachick s.r.o..

5. Osobné údaje tretích strán

Osobné údaje tretích strán ako napr. cookies, IP adresy návštevníkov webových stránok našich klientov a ich zákazníkov, prípadne iné osobné údaje, ktoré Mamachick s.r.o. obdrží od svojich zákazníkov a a iných fyzických a právnických osôb sú spracované v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje využije Mamachick s.r.o. za účelom plnenia zmluvy s obchodnými partnermi.

6. Príjemcovia osobných údajov

Všetky osobné údaje sú v  spoločnosti Mamachick s.r.o. spracované iba oprávnenými zamestnancami pre spracovanie osobných údajov, prípadne ďalším zmluvným sprostredkovateľom osobných údajov. Všetky údaje sú spracovávané iba v nevyhnutne potrebnej miere na zabezpečenie naplnenia jednotlivých účelov spracovania.

7. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame po nevyhnutnú dobu pre zabezpečenie účelu poskytnutia osobných údajov, alebo po dobu po ktorú je spoločnosť Mamachick s.r.o. povinná údaje uchovávať na základe platných právnych predpisov, alebo na dobu na ktorú ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov.

8. Práva poskytovateľov osobných údajov

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať informácie o tom či Mamachick s.r.o. spracováva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo k Vašim osobným údajom získať prístup. Prvá žiadosť o poskytnutie kópie Vašich osobných údajov je bezplatná. Za každú ďalšiu bude Mamachick s.r.o. účtovať primeraný poplatok.

Právo na opravu

Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spoločnosť Mamachick s.r.o. sú nepravdivé alebo nepresné, máte právo požadovať opravu týchto údajov. Mamachick s.r.o.  pristúpi k oprave v rámci možností bez zbytočného odkladu.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

V prípade záujmu máte právo požiadať o obmedzenie doby spracovávania osobných údajov ako aj obmedzenie typu spracovávaných údajov. 

Právo na výmaz

Máte právo požiadať o výmaz Vašich osobných údajov, ktoré Mamachick s.r.o. spracováva. Vaše údaje Mamachick s.r.o. v rámci technických možností bezodkladne vymaže:

  • nepretrváva dôvod, pre ktorý boli údaje spracovávané,
  • neexistujú oprávnené dôvody pre spracovanie Vašich údajov,
  • spracovanie Vašich údajov nevyžaduje platná legislatíva (napr. daňový zákon),
  • alebo to Mamachick s.r.o. ukladá zákonná povinnosť.

Právo na prenesenie údajov

Máte právo požiadať o prenesenie Vašich osobných údajov tretej strane. V prípade, že neexistuje zákonné obmedzenie, alebo tým nebudú dotknuté práva tretích strán, tak Mamachick s.r.o. tejto žiadosti vyhovie bezodkladne v rámci technických možností.

Právo vzniesť námietku

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Mamachick s.r.o..

Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov spoločnosťou Mamachick s.r.o. na Úrad na ochranu osobných údajov SR (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27).

V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí súvisiacich so všeobecnými ustanoveniami na ochranu osobných údajov (GDPR), nás neváhajte kontaktovať na mamachicksk@gmail.com. Mamachick s.r.o. si vyhradzuje právo primeraným spôsobom spracovať Vaše osobné údaje za účelom odpovede na otázky a žiadosti.

Tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť 13.10.2020.

Pečiatka na oblečenie od MAMACHICK je ten najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, ako označiť oblečenie vašich ratolestí do škôlky, školy, či do tábora.

©2021 Mamachick. Všetky práva vyhradené.

Váš košík

Žiadne produkty v košíku.

Free shipping on all orders over $75
Hit Enter to search or Esc key to close

Viac vychytávok sleduj tu:

Viac vychytávok sleduj tu: